พิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากรขาเข้า

(Import Customs Clearance)

เป็นตัวแทนในการออกของ บริการเคลียร์สินค้า ภาษีและอากร ทั้งยังให้คำปรึกษาเรื่องภาษีและอากรขาเข้าสำหรับสินค้าทุกประเภท

เอกสารที่ใช้ประเมินราคา ค่าภาษีอากรขาเข้าประเทศไทยเบื่องต้น

  • Invoice
  • Packing List

พิธีการศุลกากรขาออก

(Export Customs Clearance)

เอกสารที่ใช้เดินพิธีการศุลกากรขาออก ทางรถ

  • Invoice
  • Packing List

เอกสารที่ใช้เดินพิธีการศุลกากรขาออก ทางเรือ

  • Invoice
  • Packing List
  • Bill of Lading (B/L)

เอกสารที่ใช้เดินพิธีการศุลกากรขาออก ทางเครื่องบิน

  • Invoice
  • Packing List
  • Airway Bill (AWB)

รวมบริการทั้งหมดของ Margo Express